Årsplan for Hundremeterskogen barnehage SA

Barnehageloven pålegger alle barnehager å lage en årsplan. Denne årsplanen er også å betrakte som en virksomhetsplan.

Årsplanen lages for en lengre periode. Dette gjøres for å sikre langsiktig kvalitet i det pedagogiske arbeidet, og for å sikre en god organisasjonsutvikling. Årsplanen vil derfor ha lite eller ingen endringer i denne perioden. Årsplanen skal likevel være et levende dokument som justeres i forhold til samfunnet og de lokale endringer/ forbedringer som vedtas i barnehagen. I tillegg vil det lages periodeplaner, månedsplaner og månedsbrev for hver avdeling og de aldersinndelte gruppene.

 

Årsplanen skalses i sammenheng med kommunal planlegging av barnehagesektoren og barns oppvekstmiljø. Hundremeterskogen barnehage SA medvirker også til kommunens planlegging av barnehagesektoren, både kommunalt og på fylkes nivå. Hundremeterskogen barnehage er også praksisbarnehage for studenter fra forskjellige høyskoler og videregående skoler.

 

Årsplan for Hundremeterskogen barnehage SA 2018-2022

Samarbeidsutvalget skal fastsette årsplanen, dette gir foreldrene mulighet til å påvirke barnehagens pedagogiske innhold. Barnehagens planer har tre viktige funksjoner:

  1. Den er et arbeidsdokument for de ansatte.

  2. Den er et utgangspunkt for samarbeid med foreldrene, og videre arbeid med andre planer.

  3. Den skal gi informasjon om barnehagens pedagogiske innhold og arbeid til eier, brukere og tilsynsmyndighet.

 

1. Hundremeterskogen barnehage

Hundremeterskogen SA er en privat foreldreeid barnehage som hadde oppstart 15. september 2003. Barnehagen ligger på Hagan i Nittedal kommune.

Adresse:       Bekkinga 2,

                    1481 Hagan

Tlf:               67 06 07 60                      

Nettside:       http://hundremeterskogen.barnehage.no

E-mail:         dagligleder@hundremeter.no

Barnehagen har 4 avdelinger, alle avdelingenes navn er hentet fra Hundremeterskogen fortellingen om Ole Brum: Tigergutt (1-3 år), Nasse Nøff (1-3 år), Kastanjeslottet (3-6 år) og Bjørnehjørnet (3-6 år). På hver av småbarnsavdelingene er det inntil 15 barn og minst 5 voksne. På storebarnsavdelingene er det inntil 26 barn og minst 5 voksne.

På tvers av storebarnsavdelingene er det aldersinndelte grupper. Gruppene lager egne månedsplaner, basert på årsplanen.

Barnehagen har full dekning av pedagogiske ledere og daglig leder med godkjent pedagogisk utdanning. I tillegg har vi flere ansatte med utdanning som barne- og ungdomsarbeidere, og oppfordrer personalet til videreutdanning.

Barnehagen mottar kommunalt og statlig driftstilskudd. I tillegg kommer foreldrebetalingen. Barnehagen søker kommunen om midler til ekstrahjelp for barn med spesielle behov, når dette er nødvendig.

  

1.2. Styring, kontroll og samarbeid

Hundremeterskogen barnehage drives i henhold til nasjonalelover og retningslinjer:

  • Lov om barnehager
  • Rammeplan for barnehagen og andre offentlige forskrifter
  • Hundremeterskogen barnehages vedtekter
  • Årsplan for Hundremeterskogen barnehage
  • Barnehagens HMS - forskrifter og overordnede retningslinjer.

1.2.1. Lov om barnehager

§1: Formål

”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene”.

“Eier av private barnehager kan bestemme at verdiene i § 1 ikke skal forankres i den kristne og humanistiske arv og tradisjon”.

Hundremeterskogen barnehage SA har i følge vedtektene ikke reservert seg fra dette.

§2: Barnehagens innhold

”Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet.

Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten”.

§3: Barns rett til medvirkning

”Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.” (Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning).

I Hundremeterskogen barnehage SA legger vi til rette for:

  • Tid og rom for barns medvirkning
  • At barn får oppleve tilknytning og fellesskap
  • At barn kjenner at de kan uttøve sin selvbestemmelse og uttrykke egne meninger, både verbalt og nonverbalt.
 • Å ta barns uttrykk blir tatt på alvor, ved å møte dem på en anerkjennende, omsorgsfull måte.

 • At barn oppmuntres og støttes til å gi uttrykk for tanker, følelser og meninger.

 • At barna får mulighet til undre seg og stille spørsmål, som en naturlig del av hverdagen.

 • Kommunikasjon på en vennlig, direkte og ærlig måte med barna, og med foreldrene

 • Tid og rom for å lytte og samtale med barna

 • Et romslig fellesskap med plass til det enkelte barn

Gjennom å ta barnas perspektiv og ta hensyn til barns meninger når vi legger de pedagogiske planene, vil barns medvirkning bli ivaretatt. Planene evalueres fortløpende.

 

1.2.2. Rammeplanen

Utdanningsdirektoratet har fastsatt en nasjonal rammeplan for barnehager, som en forskrift til barnehageloven.

Målet med rammeplanen er å gi barnehagen og SU en forpliktende ramme å arbeide etter i planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold.

I planen er det angitt:

- forpliktede mål som barnehagen skal arbeide i retning av

- krav til kvalitet i det sosiale samspillet i hverdagen

- syv fagområder barna skal ha erfaringer med i løpet av barnehageåret

 

1.2.3. Godkjenning

Hundremeterskogen barnehage SA er en offentlig godkjent barnehage. Dette er forutsetningen for å motta kommunalt- og statlig tilskudd. Nittedal kommune fører tilsyn med barnehagen. Mattilsynet, El-sikkerhet, Hafslund sikkerhet (lekeplasstilsyn) og brannvesenet fører også tilsyn med barnehagen.

 

1.2.4. Styringsform i Hundremeterskogen barnehage

Hundremeterskogen barnehage er et samvirkeforetak. Foreldrene er i hovedsak andelseiere. Hver familie kan kun ha en andel og hver andel er lik en stemme.Barnehagen har et eierstyre, som består av representanter for foreldrene. Disse representantene velges på årsmøtet for en gitt periode. Eierstyret ivaretar i hovedsak Hundremeterskogen barnehage SA sine økonomiske interesser og kvalitetssikrer daglig leder sine beslutninger. Se vedtektene for ytterligere informasjon.

 

Samarbeidsutvalget (SU), skal ivareta det pedagogiske innholdet i barnehagen i samarbeid med dagligleder. SU består av likt antall representanter fra foreldregruppen og personalet. SU er med andre ord foresattes stemme inn i barnehagen. Det er samtidig viktig å presisere at det er barnehagen som har den faglige formelle kompetansen og samarbeidet er tilrettelagt heretter.

 

2. Pedagogisk grunnsyn

  • Gi barna mulighet til å utvikle den beste versjon av seg selv
  • Se mulighetene i enkeltindividene, individuelt og i gruppesammenheng
  • Skape pusterom i en hektisk hverdag
  • God tid sammen med barna
  • Humor i hverdagen
  • Se muligheter og ikke begrensninger
  • Kontinuerlig utdanning og kompetanseheving blant personalet.
  • Ta ansvar for å møte og se det enkelte barn positivt og med hjertevarme

 

Barnehagen er en del av barnets livslange læring. Alle aldre har en egen verdi.

En barnehages pedagogiske grunnsyn er noe som er gjennomarbeidet og er i alle ansattes eie. Vi har mye og god tid! Vi er der vi er, ”Stopp klokka, vi leker!”

I barnehagen er det voksne som tør, og ønsker å by på seg selv, med mye personlig og formell kunnskap og god formidlingsevne.

Med «Drømmen om det gode» som metode, ønsker vi å skape pusterom i en hektisk hverdag og gi barna gode verktøy for å skape ro og harmoni resten av livet.

Det er rom for alle personligheter, alle forskjeller og alle likheter hos både barn og voksne. Vi er barnehage med stor takhøyde og mye hjertevarme.

 

3. Innhold og arbeidsmåter

3.1. Hovedmål

”Her skal alle få mulighet til å utvikle den beste versjon av seg selv”

3.2. Motto

”Stopp klokka! Vi leker!”

3.3. Lek

Lek er barnas viktigste uttrykksform. Gjennom lek frigjør barna egne krefter, evner og anlegg. I leken prøver barna ut erfaringer, opplevelser og utvikler tanker. I leken utløses barnas naturlige spontanitet, fantasi, nysgjerrighet og skapertrang. Gjennom leken overfører de større barna trekk og verdier i barnekulturen til de som er mindre. Lek er en viktig side ved barnekulturen og har stor egenverdi. Leken er grunnleggende for barn, og en måte å forstå verden og seg selv.

Leken skal ha gode vilkår i barnehagen. Barna må få både plass og tid, slik at den gode leken kan utvikle seg. Dette innebærer at personalet er fleksible og tilgjengelig for barna.

 

3.4. Naturen

Barnehagen støtter og legger til rette for barns naturlige nysgjerrighet og kunnskapstrang i forhold til naturen.

Barnehagen bruker naturområdene i nærmiljøet aktivt. Naturen gir rom for fysisk utfoldelse, opplevelser og undring. Vi skaper sammenheng i dette gjennom samtaler, formingsaktiviteter, lek, drama, sang og musikk. Miljøvern er i fokus i barnehagen.

 

3.5. Språkstimulering

Tilegnelsen av og bevisstheten om språket er en viktig og naturlig del av barns utvikling. Språklig kompetanse henger tett sammen med selvfølelse og den sosiale kompetansen.

For alle barn er det viktig at vi bruker språket aktivt i alle hverdagslige situasjoner.Vi legger vekt på et godt lekemiljø som den beste garantien for et godt språkmiljø. Her gir vi barna de beste vilkår for å utvikle en god samtalekompetanse, og god sosial kompetanse. Barnehagen legger stor vekt på samtaler med barna, og passer på at vi snakker med barna, ikke bare til dem. Alle aktiviteter i barnehagen brukes til å fremme talespråket, ikke ved å korrigere, men ved å stimulere.

Personalet i barnehagen skal være gode språkmodeller for barna, ved å bruke språket aktivt i alle daglige gjøremål og skape samtaler om det vi ser og det vi opplever sammen. Ved å benevne og forklare i alle aktiviteter, blir barnet språklig stimulert på en naturlig måte. Barnehagen benytter seg av høytlesning, billedbøker, lek med bokstaver og ord, vitser, gåter, rytmer, rim, regler, sang, musikk og pedagogiske verktøy som bl.a. Snakkepakken og Språklek. På denne måten får barna et bevisst og eksperimenterende forhold til språket, og de lærer at det går an å benytte seg av språket for å uttrykke det man føler.

Alle barn i barnehage skal få språkstimulering tilpasset eget mestringsnivå, og ekstra språkstøtte ved behov.I barnehagen skal vi jobbe for å støtte at flerspråklige barn bruker sitt eget morsmål samtidig som de lærer seg norsk. Forskning tilsier at dette er det beste for å gi barna god norskspråklig kompetanse på lang sikt.

3.6. Tid, Rom og Likestilling

Tiden går ikke, den er her og nå! Faktisk kan det stilles spørsmål ved, om tiden er noe som vi mennesker har funnet opp. Hvilken form den har, hvis den har en form? Hvordan kan tiden gå hurtig og andre ganger langsomt?

Barn har «god» tid og trenger å få muligheten til å gjøre ting i sitt eget tempo. Tid og tempo? Har det noe med hverandre å gjøre? Hvordan opplever barn tiden og rommet de oppholder seg i?

Barnet skal få bruke den tiden det selv trenger i de fleste aktiviteter, med veiledning fra tilstedeværende voksne.

Stopp klokka, vi leker… Ja da, der har vi det! Det er klokka som viser tiden. Barna er der de er. Er det vi voksne som har hengt oss opp i tiden? At vi må nå fram for å være der vi er akkurat nå, selv om klokken går. Tiden som vises på en klokke som tikker, og må ha et batteri for å gå, og hvor går tiden hen? Er det en forklaring på at klokken går? Den beveger seg, men hvor til? Hva har klokken og tiden med hverandre å gjøre i en barnehage, eller hvor som helst?

Hvordan har det seg at vi spiser når klokken er 11? Er det fordi vi er sultne eller er det fordi klokken viser et tidspunkt som vi har bestemt at vi må spise? Rammeplanen sier at barnet skal være med å bestemme over egen tid. Egen tid, tenk på hva det betyr for deg? Egen tid. Kan man ha egen tid? Hva betyr det i en barnehagehverdag? Hva betyr det for barn?

Rommet er det vi skaper sammen? Utover barnehagens fysiske rammer. For de fysiske rammer er jo fakta? Eller hva skjer hvis vi bryter materialet ned på atom nivå, da er bygningen vi kaller barnehagen slett ikke så fysiske. Da er det mer mellomrom enn det er masse og det er mulig å se mellomrommet. Mellomrommet, for et begrep! Hva betyr mellomrommet i en barnehagehverdag? Mellomrommet, hvor er døren inn til det rommet? Og hvis det er en dør, ville du ha gått inn i mellomrommet? Når man tenker litt til, er det mellomrommet som kanskje er det viktigste rommet i barnehagen? Kanskje det er garderoben som er mellomrommet? Garderoben er rommet for mange møter, møtet med mamma, pappa, barna, personalet. Det er også et lekerom, et hvilerom, et mellomrom, der barna kan ta seg en pause fra rommet.

Rommet som den tredje pedagog, er et begrep innen barnehage, det beskriver at rommet innbyr til bestemte handlinger, hva det er rommet innbyr til vil jo være forskjellig alt etter hvem som ser, lytter og tolker. De fleste rom er innrettet av voksne som tror de ved noe om hva barn ønsker seg. Rommene kan jo også være innrettet ut fra praktiske valg i en hverdag der mange barn skal være i barnehagen. De voksne har valgt det selv, det å være i barnehagen.

Her kommer så spørsmålet, praksisen og bevisstheten om likestilling med inn i rommet. Voksne tar mange velmente beslutninger for barn, barn tar ikke så veldig mange beslutninger for voksne. Likestilling er en praksis som skal ivaretas i alle barnehagens rom, de fysiske og de mellommenneskelige rom. Likestilling mellom kjønn, kultur, fysiske og psykiske utfordringer, mellom voksen og barn med mere. Likestilling er en bevissthet i konstant forandring, en måte å se dette er ved et ordtak: «Du kan ikke gå inn i det samme rom to ganger» eller «Du kan ikke løfte det samme barn to ganger». For å praktisere likestilling må du se rommet på nytt hver gang du gå inn i det, og du må se barnet på nytt hver gang du løfter det. For alle og allting er alltid i forandring og det er noe som vi har tilfelles. Men for at det skal være like muligheter og likestilling i barnehagen for alle barn, må hvert barn møtes individuelt. Det du visste om i går, kan være helt forandret nå.

Alle barn skal ha like muligheter med ulike forutsetninger for en god, romslig og likestilt hverdag i vår barnehage.

 

3.7. Overganger og sammenhenger

Oppstart i barnehagen

Det å begynne i barnehage er en stor overgang for hele familien. Enten barnet har gått i barnehage før eller begynner i barnehage for første gang er det viktig å sette av tid til å bli kjent med barnehagen. Vi vil gjerne bli godt kjent med dere, og ønsker at dere tar dere tid til å besøke oss sammen med barnet før barnet skal begynne slik at vi kan møtes og snakke sammen, og leke litt sammen før barnet skal være her uten dere. Dere vil også bli invitert til en oppstartsamtale ca. en ukes tid før oppstart. De tre første dagene etter oppstart er korte dager, og foresatte skal være i barnehagen sammen med barnet, hele og deler av dagen. Slik kan barnet opplever mest mulig trygghet og overgangen ikke blir for brå.

Overgang liten til stor avdeling

For å sikre at barna får en best mulig opplevelse av overgangen fra småbarnsavdeling til storebarns avdeling har vi tett samarbeid mellom avdelingene. Slik kan barna bli godt kjent med den avdelingen de skal over til. Noen måneder før overgang til stor avdeling begynner barna å gå på besøk sammen med en av sine kjente voksne. De spiser noen måltider på stor avdeling, er med de store på tur, går på lekebesøk mm. Når barna begynner på stor avdelingen gjennomfører barnehagen overføringssamtaler med de foresatte, slik at vi blir kjent, og dere får gitt oss et bilde av barnet som person og familiens forventinger til ny avdeling. Den første tiden har barnet en primærkontakt. Dette er en av de voksne på avdelingen som har spesielt ansvar for å følge opp barnet mens alt er nytt.

Overgang barnehage – skole

Vi har et tett samarbeid med de skolene som tar i mot barn fra vår barnehage. Barnehagen tilstreber å forberede førskolebarna til en best mulig skolestart, i samarbeid med hjemmet. Det tas særlig hensyn til barn med spesielle behov. I forkant av skolestart gjennomfører barnehagen skoleforberedende samtaler med foreldrene, der målet er å kunne gi skolen et bilde av hvert enkelt barns behov. Foreldrene må gi skriftlig samtykke til enhver informasjon som blir utvekslet mellom barnehage og skole.

3.8. Det er mitt valg

«Det er mitt valg» er et program for sosial kompetanse, som har som mål å se hele opplæringsløpet i sammenheng fra barnehage til videregående skole. Dette programmet brukes i alle barnehager og skoler i Nittedal kommune.Det hjelper barn til å utvikle en positiv sosial og emosjonell kompetanse. Forsking viser at programmet har forebyggende effekt på mobbing, overgrep og rus.

Programmet består av ulike aktiviteter som tegning, historier, samtaler, rollespill og leker. Lek spiller en stor rolle i opplegget. Samtidig er det mange ferdigheter som må øves på, som hva man kan gjøre når man blir sint, hvordan motstå gruppepress, hvordan klare å sette ord på det som er vondt og leit og hvordan tar man gode beslutninger og trygge valg.

Innenfor «Det er mitt valg», bruker vi også et program som heter «Grønne tanker-glade barn». Her møter barna tenkebamsene Grønn og Rød som skal hjelpe barn til å lære å forholde seg konstruktivt til egne tanker. Tanker som skaper vansker, kalles røde tanker. Tanker som skaper glede, trivsel og trygghet, kalles grønne tanker. Grønn og Rød kan lekes med, brukes som påminnere og være konkrete hjelpemidler utforske og ufarliggjøre egne tanker.

3.9. Drømmen om det gode

I vår hverdag med overflod av informasjon, høyt tempo, og mange valg behøver alle mer tid for å finne ro. Forskning og erfaring viser at regelmessige enkle øvelser med ”Drømmen om det gode”s metoder minsker stress, og aggressivitet, og øker ro og konsentrasjon. ”Drømmen om det gode» er utviklet i Sverige. Anna Bornstein ble inspirert av Dalai Lamas utsagn: Hvis man skaper fred i hvert enkelt menneskesinn skaper man fred i verden. Ut fra dette skapte hun «Drømmen om det gode». «Drømmen om det gode» har ingen forankring i religion, og er helt livssynsnøytralt. «Drømmen om det gode» består av metoder som er utviklet for barn og ungdom:

 1. Bevisste bevegelser, som qi gong og yoga. Bevegelse tar utgangspunkt i naturen, dyrene og naturens elementer.

 2. Stillhetstrening, noe som er viktig for å finne den indre roen i vår stressede verden.

 3. Refleksjon/ filosofiske samtaler, der man sitter i grupper og snakker. Alle skal få snakke, alle må vente på tur og lytte til den som snakker og alle må respektere det som blir sagt.

 4. Vennlig berøring, der man tar på hverandre på en fredelig og trygg måte. Dett skaper relasjoner og minsker konflikter. Alt er frivillig.

  I Sverige finnes mye forskning på Drømmen om det gode og de gode resultatene dette medfører. Hundremeterskogen barnehage er pionerbarnehage i Norge.

  Om du vil se en film om «Drømmen om det gode» følg linken http://dreamofthegood.org/vara-metoder/filmen-om-drommen-om-det-goda

   

3.10. Danning gjennom omsorg, lek og læring

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger. Danning skjer i samspill med omgivelsene. Det er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn oppdragelse og mer enn omsorg, samtidig som danning inneholder alt dette.

Omsorg danning, lek og læring former barnas holdninger, verdier og tillit til seg selv. I barnehagen skal barn få oppleve lek som egenverdi, og som grunnlag for allsidig danning, utvikling og læring. Barna skal få være aktive på alle områder.

Læring skal tilpasses barnets alders- og utviklingsnivå, omsorgen skal gjenspeile barnets behov og vår faglige og menneskelige kompetanse. Vi skal til enhver tid være årvåkne for barnets ve og vel, vi skal være barnets talsperson når det er behov for det. Vi ønsker å formidle samfunnets verdier og normer til barna, samtidig som vi gir barna muligheten til å utvikle egne verdier.

 

4. Fagområdene

Rammeplan for barnehager beskriver 7 fagområder som skal ligge til grunn for innholdet i barnehagens tilbud til barna. Her presentere vi innholdet i fagområdene. I avdelingenes halvårsplaner vil du finne beskrivelse av hva hver enkelt aldersgruppe får oppleve innenfor fagområdene.

Kommunikasjon, språk og tekst

Dette fagområdet omhandler språkstimulering og kommunikasjon. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Barnehagen skal gi barna varierte erfaringer med å uttrykke seg verbalt og nonverbalt, sette ord på følelser og uttrykke meninger. Barnehagen skal tilby barna mange og varierte erfaringer med språk og tekst.

Kropp, bevegelse og helse

Dette fagområdet omhandler motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Barn lærer å kjenne seg selv og verden gjennom kroppslig aktivitet. Barnehagen skal gi barna varierte muligheter for kroppslig utfoldelse, tilby sunt kosthold og innsikt i hvordan man kan ivareta helse og livskvalitet.

Kunst, kultur og Kreativitet

Dette området omhandler musikk, dans, drama og formingsaktiviteter. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Barnehagen skal gi barna mulighet for oppleve forskjellige former for musikk, kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk på varierte måter.

Natur, miljø og teknikk

Dette fagområdet omhandler kjærlighet til naturen, og forståelse for samspillet mellom mennesker og naturen. Barnehagen skal gi barna opplevelser og inspirasjon som gir kjennskap og forståelse for planter, dyr, landskap, årstider og vær. Barnehagen skal skape grunnlag for en begynnende forståelse av betydningen bærekraftig utvikling.

Etikk, religion og filosofi

Dette fagområdet omhandler hvordan vi oppfatter verden, nærmiljøet, mennesker, og tradisjoner, og hvordan dette preger våre verdier og holdninger.Barnehagen skal gi barna mulighet til å utforske egne og andres meninger gjennom filosofiske samtaler, og gi barna øvelse og innsikt i sosialt samspill. Barna skal få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner, samt andre religioner og livssyn.

Nærmiljø og samfunn

Dette fagområdet omhandler hvordan vi som barnehage og enkeltindivider er en del av nærmiljøet og samfunnet rundt oss. Barnehagen skal gi mulighet til å påvirke sin egen hverdag, og oppleve at deres meninger blir tatt på alvor. Barna skal gis muligheten til å utforske og oppdage nærmiljøet, og gi dem kunnskap om ulike samfunn og kulturer. Barna skal få lære om demokratisk samfunn og medienes betydning for deres hverdag.

Antall, rom og form

Dette fagområdet omhandler hvordan matematikk omgir oss i hverdagen. Gjennom lek utforsker barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utforske former, måle, veie, telle, og bli kjent med tallene og de matematiske begrepene. De skal få eksperimentere og utforske sammenhenger.

 

5. Kvalitetssikring

Kvalitetssikring er viktig for å gi barna en god hverdag i barnehagen. Den daglige kvalitetssikringen blir ivaretatt på morgenmøtet, der vi fordeler ressurser og går gjennom innholdet i dagen. Små og store justeringer er en naturlig del av barnehagens hverdag.

For å sikre at vi oppretteholder god kvalitet og er i utvikling, evaluerer vi arbeidet vårt kontinuerlig. Dette gjøres gjennom brukerundersøkelser, barnesamtaler, observasjoner, ledermøter, assistentforum, SU og tett foreldresamarbeid.

Månedsbrev og månedsplaner sendes regelmessig ut til foresatte og gir dere en mulighet til å få innblikk i, og si deres mening om innholdet i barnehagen.

Kvalitet betyr også at vi skal gi tilpasset oppfølging til alle individer. Derfor er det viktig for oss å innhente hjelp fra PP-tjenesten og andre instanser når vi mener det er behov for dette.

Som en del av kvalitetssikringen er Hundremeterskogen SA med på å utvikle metoder som rommer det hele mennesket. Dette for å sikre et samfunn der vi lever i samvær med medmennesker som er i stand til å gi hverandre omsorg i hverdagen. Så en del av kvalitetssikringen i barnehagen måler vi på den harmoni som oppleves på avdelingene til hver en tid.

 

6. Foreldresamarbeid

Samarbeid mellom barnehagen og foresatte, er et av de viktigste samarbeid som finnes.

Du kommer til barnehagen med barnet ditt om morgenen. Kanskje har du flere barn som skal tilbringe dagen sammen med oss i Hundremeterskogen barnehage SA. Det er en glede å få lov å møte deg og ditt barn hver dag. Vi ønsker deg velkommen med rolig instrumental musikk i garderoben. Musikken du hører kommer fra http://musicure.dk/ og er komponert i pakt med naturen. Musikken tilbyr deg og dine barn en rolig start på dagen, og en felles opplevelse.

I garderoben har vi lagt et belegg fra http://www.renholdssoner.no som er allergivennlig og veldig behagelig å gå på. Vi ønsker at du skal føle deg velkommen.

Når dere kommer fra garderoben og inn på avdelingen vil vi smile og ønske dere velkommen. Vi er veldig glade for at dere kommer til oss! Vi er så glade at vi vil at du som er voksen blir med ditt barn helt inn på avdelingen. Vi vil at du ser at barnet ditt er tatt godt imot av en av oss ansatte. Har du mulighet for å sitte litt på avdelingen før du må gå er du hjertelig velkommen til det. Vi vil at du kommer rolig inn i barnehagen når du henter. Gå langsomt, vis at du er en voksen som ser barna. Mobiltelefonen kan du beholde i lommen, bruk tiden i barnehagen til å være der du er. Du er i barns verden når du er innenfor rammene til Hundremeterskogen barnehage SA. Voksenverdenen kommer tidsnok til barna.

På avdelingene vil du kunne oppleve noe helt spesielt http://www.biooffice.no/skolebarnehage Dette er lys som stimulerer produksjonen av vitamin D, og vakre planter på avdelingen. Plantene elsker det du puster ut og som takk produserer de ren og sunn luft. Tilsammen skaper det et helt fantastisk innemiljø. Det er forsket på nytteverdien ved dette lyset og disse plantene, og vi kan si med sikkerhet at de medvirker til at vi har et veldig lavt sykefravær på huset. Det betyr at de ansatte som du møter i barnehagen stort sett er på jobb, friske og velopplagte. Det betyr en forutsigbar dag for deg og ditt barn. Det er viktig for oss å gi ditt barn de beste oppvekstbetingelser i barnehagen, og den viktigste faktoren for dette, er stabile, kompetente, vennlige og omsorgsfulle voksne.

Hundremeterskogen barnehage SA vil ut over å tilby et godt innemiljø for deg og ditt barn også bidra til et bæredyktig utemiljø. Her har vi ordnet det slik at varmen og egentlig all bruksenergien i barnehagen kommer fra 100 % fornybar energi. Det meste produserer vi selv med energibrønn. Hvorfor er det viktig for deg som foresatt? Vi vil at barna skal motta en ren planet og at vi med god samvittighet kan se våre barn i øynene og si at den barnehagen du gikk i da du var barn var med på å skape et bærekraftig miljø. Når du har valgt Hundremeterskogen barnehage SA, så vil ditt barn få oppleve naturen som en venn, og ditt barn vil få kompetanse til å ferdes i, og passe godt på naturen. Vi opplever at det ligger veldig naturlig i de fleste barn å ta vare på naturen.

Vi holder minst to foreldremøter i året, i tillegg til praktiske informasjon og innblikk i barns hverdag, er det ofte eksterne foredragsholdere som gi oss felles informasjon og opplevelser. Vi vil ha minst to foreldresamtaler med deg i året, gjerne tre om du ønsker, eller når du måtte ønske dette. Foreldresamtalene skal sikre at vi får ordentlig og god tid til å snakke sammen om ditt barns hverdag

Det finnes et samarbeidsutvalg i barnehagen (SU) SU består av foresatte og ansatte, SU er det formelle organ som samarbeider med barnehagen for å sikre et til enhver tid høgt nivå på den pedagogiske kvalitet som er vår grunnmur. Pedagogisk årsplan godkjennes av SU. Du har mulighet til å kontakte SU om det er ting du ønsker å fremme for barnehagen igjennom foresatte i SU, her vil du kontakte SU leder på mail su@hundremeter.no Denne mail har ikke ansatte i barnehagen tilgang til. Om du opplever noe som er vanskelig for deg, eller noe som gleder deg og vil gi en tilbakemelding, kan du bruke denne mail. Eller kontakte barnehagen direkte dagligleder@hundremeter.no

Nå får du en fantastisk mulighet! Du er herved invitert til å bli med i barnehagen på barns nivå. Du er velkommen til å bli med ditt barn i barnehagen en hel dag, eller bare noen timer. Ta en dag fri og opplev barnehagen som et barn, når har du sist ligget på gulvet og lyttet til en fortelling? Bli med ditt barn på tur til lavvoen, spis mat fra bålet. La ditt barn vise veien for en herlig dag i barnehagen. Blir du med?

Vi garanterer deg at vi vil samarbeide med deg for at ditt barn skal få de beste øyeblikkene hver dag i barnehagen.