Samvirkevedtekter

 

VEDTEKTER

For samvirkeforetaket

Hundremeterskogen ideelle og biologiske barnehage SA             

Org. nr. 985 299 978

Vedtatt på årsmøte den 01.11.12, sist endret den 11.07.19

1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.                   

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Hundremeterskogen barnehage SA. Foretaket har forretningskontor i Nittedal kommune.

2 Formål

Foretakets formål er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket.

3 Medlemskap

Foretaket er åpent for foreldre/foresatte som får tilbud om barnehageplass i barnehagen. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om barnehageplass, plikter de å bli medlem av foretaket. Medlemskapet kan etter avtale med daglig leder overdras mellom foresatte som har felles barn.

Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent.     

Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Foretaket kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsel, informasjon, dokument og lignende etter samvirkeloven til medlemmene såfremt medlemmet uttrykkelig har godtatt det og ikke noe annet følger av lov om samvirkeforetak.

Når et medlem skal gi meldinger eller lignende etter lov om samvirkeforetak, kan medlemmet gjøre dette ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til den e-post adressen eller på den måten daglig leder eller styret har fastsatt til dette formålet.

4 Andelstildeling

Andelslaget er åpent for foresatte som har plass i barnehagen. Når foresatte skriftlig har akseptert tilbud om plass i Hundremeterskogen barnehage SA tildeles det en midlertidig andel som følger barnet i den perioden det er kontraktfestet samarbeid. Man har kun en andel selv om man har flere barn i barnehagen, derved en stemme uansett antall barn i barnehagen.

5 Utmelding

Et medlem plikter ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som barnehageplassen blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er tre måneder.

Har medlemmer flere barnehageplasser plikter medlemmet ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som siste barnehageplass blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er 3 måneder, regnet fra den 1.i hver måned.

 

6 Styret

Foretaket skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og minst 2 og høyst 4 andre medlemmer i tillegg til 2 varamedlemmer. Daglig leder er fast sekretær for styret.

Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

Styret skal velges av årsmøtet. Årsmøtet velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

7 Styrets oppgaver

Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller daglig leder kan kreve at styret sammenkalles for å ta opp bestemte saker.

Styret skal føre protokoll over styresakene i samsvar med samvirkeloven. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmene som har vært med på styrebehandlingen.

Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten.

Styret skal fastsette planer og budsjett for virksomheten, og orientere om budsjettet på årsmøtet.

Styret skal holde seg orientert om foretakets økonomiske situasjon og skal se til at det blir ført fullgod kontroll med virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen.

Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvaret for at regnskapet sammen med styrets beretning legges frem for årsmøtet.

Styret skal sette i verk de undersøkelsene som styret mener er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal sette i verk slike undersøkelser dersom en eller flere av styremedlemmene krever det.

Styret skal føre tilsyn med daglig leder og virksomheten i foretaket for øvrig. Styret bør fastsette instruks for daglig leder.

Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagen.

Styret skal utarbeide en styreinstruks.

8 Styrets vedtak

Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av styresaken. Har noen styremedlemmer forfall, skal et varamedlem innkalles. 

Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmer som er med på behandlingen av en sak, har stemt for. Står stemmene likt, gjelder det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

Ved valg og ansettelser er den som for flest stemmer valgt eller ansatt. Styret kan på forhånd fastsette at det skal stemmes på nytt dersom ingen får flertall av de stemmene som er gitt. Står stemmetallet likt ved valg av styreleder eller møteleder, blir valget avgjort ved loddtrekning. I andre tilfeller der stemmene står likt, gjelder det som møtelederen har stemt for.

9 Daglig leder

Foretakets daglige leder ansettes av styret.

Daglig leder skal stå for den daglige administrative og pedagogiske ledelsen av virksomheten i foretaket og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter forholdene i foretaket er av uvanlig art eller av stor betydning.

Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i hvert enkelt tilfelle eller når det er til vesentlig ulempe for foretaket å vente på styrevedtak. Styret skal ha melding om avgjørelsen så snart som mulig.

Daglig leder skal sørge for at foretakets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Daglig leder skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret melding om virksomheten i foretaket, tilstand for foretaket og resultatutviklingen.

Styret og det enkelte styremedlem kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse for bestemte saker.

10 Årsmøte

Årsmøtet er foretakets øverste organ.

Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år.

Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst ti prosent av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Årsmøtet ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.

11 Innkalling til årsmøte

Styret innkaller skriftlig til årsmøte med minst 3 ukers varsel.

Innkallingen skal klart oppgi de sakene som årsmøtet skal behandle, samt tid og sted for møtet. Forslag om vedtektsendringer skal tas inn i innkallingen.

Saker et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet skal meldes skriftlig til styret i så god tid at de kan tas med i innkallingen. Er innkallingen allerede sendt, skal det sendes ny innkalling dersom den kan komme frem minst en uke før årsmøtet skal holdes.

12 Saker som skal behandles på årsmøtet

Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen.

Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet, antall stemmeberettigede og hvor mange stemmer disse har.

Gjennomgang av styrets årsmelding.

Godkjennelse av årsregnskap.

Valg av styremedlemmer. Styreleder velges særskilt.

Valg av revisor.

Eventuelle forslag til vedtektsendringer

Eventuelt forslag til oppløsning.

Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling

13 Stemmeregler for årsmøtet

Hvert medlem har èn stemme på årsmøtet. Hvert medlem kan møte ved fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn et medlem. Fullmektigen må legge frem skriftlig og datert fullmakt.

En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være til stede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig.

14 Vedtektsendring

Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer med mindre samvirkeloven stiller strengere krav.

15 Oppløsning og avvikling

Oppløsning av foretaket besluttes av årsmøtet med 75 % av andelshaverne (jfr. §127 (1))

Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser.

Gjenværende midler utover dette skal gå til barnehageformål eller samvirkeformål.

16 Forholdet til lov om samvirkeforetak (samvirkeloven)

Dersom ikke annet følger av vedtektene, gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeloven) av 29. juni 2007 nr. 81 i punkt 16.

 

VEDTEKTER FOR

Hundremeterskogen ideelle og biologiske barnehage SA

 

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte november 2012

 

Innhold

Vedtekter for Hundremeterskogen Barnehage i henhold til Barnehageloven § 7. 3

Vedtekter for

Hundremeterskogen ideelle og biologiske Barnehage SA

Iht. Barnehageloven

1 Navn                  

Barnehagens navn er Hundremeterskogen ideelle og biologiske barnehage SA.

2 Styret

Stiftelsen ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

 Styrets sammensetning:

Styret skal bestå av minst 3, max 5 personer i tillegg til varamedlemmer, og er selvsupplerende. Styret konstituerer seg selv. Styremedlemmer velges for en periode på 2 år om gangen. Det skal tilstrebes å sikre kontinuitet ved at ikke for mange styremedlemmer skiftes i løpet av kort tid. Det velges to vararepresentanter til styret. Daglig leder er fast sekretær for styret.

 Styreleder velges av årsmøtet. Styret velger selv nestleder. Styremøter avholdes etter innkalling fra styrets leder, eller dersom minst halvparten av styret krever det. Har et styremedlem forfall, og det finnes varamedlem, skal varamedlemmet innkalles.

Styrets arbeidsform:

Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styremøter og annen styrebehandling varsles på en hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.

Styret skal behandle saker i møte, hvis ikke styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling.

Styrebehandlingen ledes av møtelederen. Deltar verken styrelederen eller nestlederen, velger styret en leder for styrebehandlingen. Daglig leder har rett til å uttale seg, hvis ikke noe annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken. Har et styremedlem forfall og det finnes varamedlem for ham eller henne, skal varamedlemmet innkalles.

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

Ved valg anses den valgt eller ansatt som får flest stemmer. Styret kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjelder det møtelederen har stemt for.

Er ikke styreleder til stede, gjelder hans fullmakt eller det som møteleder har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen. Protokollen er tilgjengelig kun for styrets medlemmer, daglig leder og de personer styret gir tilgang.

 Styrets arbeidsoppgaver:

 • Styret skal sørge for at stiftelsens formål blir realisert.
 • Styret har ansvar for barnehagens økonomi og bemanning.
 • Styret har ansvaret for å fastsette budsjettet og å orientere om budsjettet på årsmøtet.
 • Styret har ansvar for en betryggende regnskapsførsel, og at regnskapet, sammen med styrets beretning, skal forelegges årsmøtet.
 • Styret skal fastsette størrelsen på oppholdsbetalingen, gebyr for manglende henting av barn, og gebyr for manglende dugnad.
 • Styret ansetter daglig leder.
 • Stiftelsen forpliktes utad av styret ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap.
 • Styret skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter.
 • Styret skal utarbeide en styreinstruks.

 

3 Daglig leder

Barnehagens daglige leder ansettes av styret. Daglig leder er barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder. Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

 

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter stiftelsens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Daglig lederskal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem. Daglig leder skal gi slik redegjørelse som ett styremedlem ber om til samtlige av styrets medlemmer.

 

4 Samarbeidsutvalgets sammensetning, myndighet, m.v.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

 

 1. Samarbeidsutvalget skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.
 1.  Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av samarbeidsutvalget.
 1. Samarbeidsutvalget skal ha 4 medlemmer, med 2 representanter fra foreldrene og 2 fra de ansatte. Foreldrene og de ansatte skal delta med like mange representanter.
 1. Stiftelsen avgjør selv om det som eier skal delta med representanter i utvalget og eventuelt hvem. Eier kan ikke stille med flere representanter enn foreldrene/de ansatte har.
 1. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv, og velger selv sin leder. Som samarbeidsutvalgets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.
 1. Møter i samarbeidsutvalget holdes etter en plan fastsatt av samarbeidsutvalget, og for øvrig når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig. 

Det føres egen protokoll for samarbeidsutvalget, som skal inneholde de vedtak som samarbeidsutvalget har fattet vedrørende stiftelsen. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Samarbeidsutvalget medlemmer signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for samarbeidsutvalgets medlemmer, styret, daglig leder, og de personer samarbeidsutvalget gir tilgang.

 

5 Foreldreråd

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

 1. Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen.
 2. Foreldrerådet velger 2 foreldrerepresentanter til Samarbeidsutvalget.
 3. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen.
 4. Barnehagens styrer har ansvaret for å innkalle til det første foreldrerådet i barnehageåret.
 5. Foreldreråd holdes minst en gang i året – gjerne i forbindelse med årsmøtet.
 6. Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og alminnelig flertallsvedtak gjelder.

 

Det føres egen protokoll for foreldrerådet, som skal inneholde de uttalelser/vedtak som foreldrerådet har fattet. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Foreldrerådets referent signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for foreldrerådets medlemmer, styret, daglig leder, og de personer foreldrerådet gir tilgang.

 

6 Omdannelse/avvikling

Dersom stiftelsen omdannes eller avvikles, skal kapitalen som er igjen etter at kreditorenes krav er dekket gå til barnehage formål eller samvirkeformål.

 

7 Eierforhold

Barnehagen er et samvirkeforetak.

  

8 Formål

Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.  

 

9 Opptaksmyndighet

Hundremeterskogen barnehage SA følger samordnet opptak i Nittedal kommune. Daglig leder er ansvarlig for opptaket.

 

10 Opptakskriter

Hundremeterskogen Ideelle og Biologiske barnehage SA

Følgende opptakskriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor opptakskretsen:

Det tilbys og gis 100 % plass, for alle plasseringer i Hundremeterskogen. Barn som er tildelt plass, får som utgangspunkt beholde plassen til utgangen av barnehageåret det årete barnet fyller 6 år.

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne Iht. barnehageloven § 18 og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenesten §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.
 2. Daglig leder vil til enhver tid se på gruppesammensetningen herunder årskull og kjønn, dette vil danne grunnlag for alle opptak.
 3. Daglig leder kan gi ansatte sine barn fortrinnsrett i hovedopptak og løpende igjennom året.
 4. Søsken av barn som allerede har plass.
 5. Søkere som har Hundremeterskogen barnehage SA som 1. eller 2. prioritering vil bli prioritert, 1. prioritering vil gå foran 2. prioritering.
 6. Barn som har krav på barnehageplass iht. Lov om barnehager §16
 7. Barn som er bosatt i Nittedal, eller er på vei til å flytte til Nittedal.
 8. Barn fra andre kommuner.

Dersom to barn stiller helt likt tildeles plassen ved ansiennitet ut fra søknadsdato.

Når du søker plass i Hundremeterskogen Ideelle og Biologiske barnehage SA, forplikter du deg til å bruke minst 5 dager på tilvenning, der du er til stede i barnehagen.

Eierstyret kan når somhelst endre opptakskriteriene

Revidert og vedtatt 19.01.2022

 

11Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess. Daglig leder kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess. Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser foretas av barnehagen etter skriftlig søknad iht. Barnehagelovens bestemmelser om samordnet opptaksprosess.

Oppsigelsestid på barnehageplassen er 3 måneder fra den 1. i hver måned.. Oppsigelsen fra barnehagens side krever saklig grunn, og skal skje skriftlig. 

Oppsigelse fra foresattes side mottatt av barnehagen etter 1. april medfører en plikt til å betale foreldrebetaling ut juli måned. Alle oppsigelser skal skje skriftlig. Dersom barnehagen får inn nytt barn i oppsigelsesperioden, skal foreldrebetalingsplikten i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.

Styret kan endre denne bestemmelsen.

 

12 Foreldrebetalingen

Betalingssatsene i Hundremeterskogen barnehage SA følger Stortingets vedtak om maksimalpris iht. forskrift om foreldrebetaling barnehager.

Matpenger pr måned 725,- kommer i tillegg (Januar 2021-)

 

12.1 Søskenmoderasjon

Kommunen skal sørge for at foreldre tilbys minimum 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetaling for 2. barn og minimum 50% for 3. eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Reduksjonen skal også tilbys i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innenfor samme kommune.

 

12.2 Inntektsgradert betaling

Retten til redusert oppholdsbetaling avhengig av inntekt gjelder for opphold i alle godkjente barnehager i Nittedal. For 4- og 5-åringer gjelder også retten til gratis kjernetid i barnehage avhengig av inntekt. Skjema her brukes enten dere søker kun redusert oppholdsbetaling eller redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid.

I tillegg blir det beregnet matpenger på kr.725,- for alle.

 

Foreldre må selv søke Nittedal kommune om dette. Regler og skjema finner du her:

 

https://www.nittedal.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5&FilId=293

 

12.3 Retningslinjer for betaling

Det betales for 11 måneder i året, juli er betalingsfri. Om barnet har ferie utover 4 uker, må plassen fortsatt betales fullt.

 

Ved oppstart må det betales for hele måneden uavhengig av hvilken dato barnet starter. Etter tilbud om plass kan man betale for plassen i inntil 6 måneder uten aktivt bruk. Utover dette må man søke daglig leder, på særskilt grunnlag. 

 

Uregelmessig betaling kan forårsake at barnet mister plassen. Foreldrebetalingen forfaller til betaling forskuddsvis den 1. i hver måned.

 

13 Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak

 

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på avslag om å få sitt første eller andre ønske oppfylt.

 

Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter nærmere bestemmelser i lov om barneverntjenester. 

 

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt avgjørelsen som det skal klages over er kommet fram til søkeren. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.

 

Reglene for klageadgang finnes i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, (forskrift 2005-12-16 nr. 1477)

 

 

14 Andre opplysninger av betydning, jfr. barnehageloven § 7

 

Iht. barnehageloven § 7 skal barnehagevedtektene gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen. Det vises i den anledning til avtale om disponering av barnehageplass som signeres som aksept av tilbud om barnehageplass. I avtalen er rettigheter og forpliktelser i avtaleforholdet detaljert regulert.

 

Noen vilkår fra nevnte avtale siteres i tillegg her:

 

-          Styret i barnehagen forbeholder seg retten til å kunne endre vilkårene i denne avtale.  Slik endring skal varsles skriftlig med minst 2 måneders frist før iverksettelse. Vilkårsendring gir foresatte rett til å si opp plassen med 1 måneds oppsigelsestid fra varselet er mottatt. Slike endringer kan være, men er ikke begrenset til, foreldrebetaling, gebyr og matpenger

 

 

 

-          Ved mislighold av avtalen fra barnehagens side kan foresatte ha rett til de alminnelige misligholdsbeføyelser, herunder prisavslag og erstatning. Dersom misligholdet er vesentlig kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning. I et slikt tilfelle kan andelskapitalen kreves innløst med øyeblikkelig virkning. 

 

-          Ved betalingsmislighold kan barnehagen kreve forsinkelsesrente iht. lov om forsinkelsesrente, og motregne evt. utestående i andelsinnskuddet.

 

Gjentatte mislighold vil kunne utgjøre et vesentlig mislighold. Ved vesentlig mislighold kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning.

 

Barnehagen gjennomfører 2-3 dugnader pr. år. Deltagelse på dugnadene er frivillig, men ønskelig.

 

15 Leke- og oppholdsareal

Barnehagens norm for arealutnytting er 4 m² leke- og oppholdsareal pr. barn over 3 år, og 5,0 m² for barn under 3 år. Styret kan endre denne bestemmelsen.

 

16 Åpningstid og ferie

Barnehagen er åpen fra kl. 07.00 til kl. 17.00 mandag til fredag.

 

Barnehagen holder stengt i uke 29 og 30, og virkedagene i romjulen og påskeuken.

 

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året, da holder barnehagen stengt.

 

Barnehageåret starter 1. august. Alle barn i barnehagen skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret.

 

Styret kan endre denne bestemmelsen.

 

17 Vilkår for kommunal støtte

Her tas det inn eventuelle vilkår kommunen har for at barnehagen har rett til å motta kommunal støtte/kommunalt driftstilskudd.

 

18 HMS

Barnehagen skal foreta internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter. Det vises til programvaren PBL Mentor for dokumentasjon av barnehagens internkontrollsystem. Styret kan endre denne bestemmelsen.

 

19 Vikarordning.

Barnehagen bestreber seg på å benytte vikarer som jobber ved sykefravær og annet fravær. Vikarene følger bestemmelser om politiattest og taushetserklæring.

 

20 Ansvar

Levering og henting av barna er foreldrene selv ansvarlige for. Den som følger barnet til barnehagen, må ikke forlate barnet før det har vært i kontakt med personalet. Likeledes må man ta kontakt med personalet når barna blir hentet.

For sein henting medfører et gebyr på kr. 450,- pr påbegynte halvtime.

Barnet skal hentes av en voksen person som er kjent for personalet i barnehagen. Dersom barnet hentes av en annen person enn de som vanligvis henter barnet, skal barnehagen ha beskjed fra barnets foreldre/foresatte.

Beskjeder til personalet skal være skriftlig SMS, KIDplan, mail ol.

Barnehagen er ikke ansvarlig for barnas medbrakte klær eller andre eiendeler.

Personalet må ikke ta med barna som passasjerer i egen bil eller offentlig transportmiddel uten at det benyttes forskriftsmessig sikring av barna, og at det foreligger skriftlig samtykke fra foreldrene.

Om det er spørsmål til vedtektene kontakt daglig leder dagligleder@hundremeter.no